Vikaresälens påverkan på fiskbestånd i Bottenviken med särskilt fokus på siklöja

Skriven av: Lars-Gunnar Lundström, 27 maj, 2020

Projektägare: Sveriges Lantbruksuniversitet

Kontaktperson: Karl Lundström

Syfte: Projektets målsättning är att uppdatera informationen om vikaresälens diet i Bottenviken och ta reda på
hur sälarna kan påverka bestånden av siklöja och andra fiskarter i området. Projektet kommer att bidra till en
ekosystembaserad fiskförvaltning samt en utveckling och förbättring av beståndsuppskattningar av siklöja och
andra kommersiellt viktiga fiskarter som strömming och lax. Projektet innebär även en utveckling av
samverkan mellan forskning, förvaltning och lokala aktörer samtidigt som förutsättningar etableras för mer
långsiktiga samarbeten.

Mål: :

1. Kunskap om sälarnas födoval och fiskkonsumtion i Bottenviken.
2. Befintligt underlag som innebär att sälarnas effekter kan inkluderas i beståndsanalyser för siklöja i
Bottenviken.
3. Förbättrad rådgivning och förbättrat förvaltningsunderlag för beslut om fiskekvoter.
4. Befintligt underlag som innebär att vikaresäl kan inkluderas i ekologiska flerartsmodeller för
Bottenviken (t.ex. Gadget, Ecopath with Ecosim).

Finansiering: Total omfattning 1 574 705 sek varav 1 055 052 sek projektstöd (EU samt statliga medel) 519 653 sek offentlig finansiering från LAG.

«

»