Kallelse till årsstämma

Skriven av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 4 april, 2022

Datum: Torsdagen den 21 april 2022
Tid: Kl. 10.30
Plats: Kulturens Hus i Kiruna. Möjlighet att medverka via Teams finns.

Beslut angående kommande Leaderperiod tas på Tornedalen 2020:s årsstämma som hålls i direkt anslutning till denna stämma. Vi bjuder på lunch efter Tornedalen 2020:s årsstämma.

Årsstämma Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020

Dagordning enligt stadgarna

1. Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande.

2. Beslut om stämmans offentlighet.

3. Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd.

4. Val av ordförande, sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare, för föreningsstämman.

5. Styrelsens berättelse över det gångna räkenskapsåret och fastställande av denna.

6. Revisorernas berättelse.

7. Fastställande av resultat- och balansräkning.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust.

10. Beslut om medlemsavgift.

11. Beslut om arvoden och reseersättning till styrelsen.

12. Av styrelsen tillika LAG hänskjutna frågor till stämman.

13. I stadgeenlig ordning inkomna ärenden och motioner.

14. Val av ordförande för 2 år. (Nuvarande ordförande vald för mandatperioden 2021-2022)

15. Val av 5 styrelseledamöter tillika LAG-ledamöter för två år.

16. Val av 5 ersättare för 2 år. (4 ersättare valda för mandatperioden 2021-2022. Fyllnadsval för en ersättare).

17. Val av 4 personer till valberedning för 1 år, därav en sammankallande.

18. Avslutande av föreningen Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 under år 2023.

19. Övriga frågor.

20. Mötets avslutande.

Övriga årsmöteshandlingar kan rekvireras från Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020:s kansli, en vecka före årsmötesdagen. Handlingarna finns tillgängliga i möteslokalen.

Medverkan på plats, anmälan senast 2022-04-19 till: ylva@fisketornedalen.se  (meddela eventuell matallergi)

Medverkan via Teams anmälan senast 2022-04-19 till: ylva@fisketornedalen.se  Årsmöteshandlingar och inloggningsuppgifter sänds ut via e-post.

Kontakta gärna Lars-Gunnar eller Ylva för eventuella frågor.

Lars-Gunnar Lundström, info@fisketornedalen.se, 070-205 91 33

Ylva Ylinenpää Sannemalm, ylva@fisketornedalen.se