logo-1 EU flagga
Om -> Vår strategi

Syftet med den lokala utvecklingsstrategin

Utvecklingsstrategin ska användas för att styra LAG:s arbete med prioritering och urval av ansökningar samt partnerskap, kommunikation och fondsamordning.

Den lokala utvecklingsstrategin för leaderområdet ska ge vägledning och inspirera till smart, inkluderande och hållbar utveckling av området. Med stöd i utvecklingsstrategin ska idéer och innovationer med bas i Tornedalens unika natur- och kulturområde utvecklas.

Insatsområden

Insatsområde 1: Samverkan och kommunikation

Insatsområdet svarar mot behoven att utveckla samverkan och kommunikation internt och externt. Internt mellan intressenter i området, mellan företag, sektorer och brukare av resursen, men även med myndigheter. En samverkan bör även utvecklas för att inkludera intressenter på den finska sidan av gränsälven. Externt i utbyten med liknande områden nationellt och internationellt

 

 • Åtgärder för att utveckla en inkluderande och lokalt förankrad samverkansplattform som kan säkerställa en långsiktig förvaltning och användning av resursen. Plattformen ska involvera intressenter från området. Längs gränsälven betyder det att också involvera intressenter på den finska sidan.

 

 • Åtgärder för att involvera det lokala samhället och göra det delaktiga i en utveckling av resurser kring vattnet och fisken. Fritidsfisket i området är omfattande och därför är det nödvändigt att involvera det lokala samhället för att nå samsyn för hur resursen hållbart ska brukas, men även för behovet av att identifiera och utbilda ambassadörer för områdets tillgångar.

 

 • Åtgärder för att öka omvärldskunskapen samt identifiera och analysera goda exempel för hur en samverkanplattform kan utvecklas. Skapa samverkan och utbyten med liknande områden i första hand inom EU.

Insatsområde 2: Hållbar användning och utveckling av resursen

Grunden för en hållbar tillväxt med vattenområdet i Tornedalen och i Haparanda Skärgård, fisken och fiskeupplevelsen som bas, är att säkerställa en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara utveckling och användning av resursen.

 

 • Åtgärder för att återställa vattendrag och undanröja hinder längs stränder och i botten som påverkats av t ex flottning av timmer, utlopp från odlingar eller fördämningar. Syftet är att skapa en god grund för fortsatt utveckling

 

 • Åtgärder för att ta fram verktyg för att fortlöpande utveckla, följa upp och genomföra åtgärder för en långsiktigt ekonomisk, ekologisk och social hållbar förvaltning och utveckling av vattenområdet och fiskeresursen. Bland annat ska en modell för att anpassa omsättningen baserad på resursen fiske ska tas fram. Modellen ska kunna visa hur ett hållbart fiske med ekonomiska och biologiska nyckeltal kan utvecklas. Samverkan för framtagningen kan ske i samverkan med Luleå tekniska universitet och Sveriges lantbruks universitet.

 

 • Åtgärder för att identifiera och initiera nya forskningsområden för hållbar utveckling av resursen och en långsiktig samverkan mellan forskning och företagande. Syftet är att med en utvecklad samverkanmed forskningen ska företag vara med och definiera nya forskningsområden och ny kunskap som ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, uppföljning och förvaltning av resurserna.

 

Insatsområde 3: Utveckling av nya ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara varor och tjänster samt ny kompetens med vattenområdets resurser som bas

Det finns behov av att utveckla varor och tjänster baserat på fiskeområdets resurser som i högre grad förädlar tillgångarna. I insatsområdet ska innovativa processer initieras och genomföras för idéutveckling, test, konceptutveckling och kommersialisering. Innovationsprocessen kompletteras med kompetensutveckling och utveckling av entreprenörskap.

 

 • Åtgärder för att identifiera resurser för kommersialisering; fiskeområden lämpliga för turism, potentiella entreprenörer i befintliga och nya företag eller resurser i lokalsamhället.

 

 • Åtgärder för att identifiera idéer och initiera innovationsprocesser för nya varor, tjänster och produkter inom t ex livsmedelsproduktion, fisketurism och besöksnäring med bas i områdets tillgångar.

 

 • Åtgärder för att genomföra kompetensutveckling i befintliga och nya företag med fokus på affärsprocesser och marknad. Kompetensutveckling ska genomföras som online och fysiskt i seminarier, rådgivning, studiebesök och utbyten.

Insatsområde 4 Utveckling av marknad, information och tillgänglighet

 • Insatsområdet svarar mot behovet att området måste bli mera känt på nya och större marknader. Många företag, nya och befintliga, har inte i tillräcklig utsträckning identifierat sina marknader, definierat sin målgrupp och målgruppens behov. Nya produkter fordrar definitioner av marknader, trender och målgruppers behov. Vidare måste nya innovativa verktyg utvecklas för att nå målgruppen med information om området och öka tillgängligheten med t ex Information, och skyltning.  Insatser för utveckling av innovativa och interaktiva informationsverktyg grundad på ny teknik med appar, sociala medier, navigationsinstrument och interaktiva upplevelser.

 

 • Insatser för att definiera nya marknader, trender, omvärldsspaning.

 

 • Utveckling av marknadsplaner och aktiviteter med medverkan på mässor, samverkan med fackpress, bearbetning av media, studie- och visningsresor o s v .

 

 

Se hela Strategin nedanför.

Länkar:
Strategi Fiskeområde Tornedalen Haparanda Skärgård 2020
Urvalskriterier för prioriteringar
Definitioner av egna indikatorer

 

Kontakta oss

Lars-Gunnar Lundström

Verksamhetsledare
+46702059133
info@fisketornedalen.se

Ylva Ylinenpää Sannemalm

Administratör
ylva@fisketornedalen.se