Nyheter

Var med och påverka utvecklingen i Tornedalen!

Ylva Ylinenpää Sannemalm, 15 juni, 2021

Besvara enkäten!

https://forms.gle/uMtASL71H1nibv5u6

Tornedalen 2020 håller just nu på att ta fram en ny utvecklingsstrategi för den kommande verksamhetsperioden 2023-2027. Dina synpunkter är viktiga för oss, därför hoppas vi att du har tid att svara på några frågor. Berätta vad som är bra, vad som är mindre bra och vad som kan utvecklas. DU kan vara med och påverka vad Tornedalen 2020 ska jobba för i nästa period! Att besvara enkäten tar bara några minuter. Tack på förhand för din medverkan!

Tornedalen 2020 innefattar kommunerna Pajala, Övertorneå, Haparanda och östra delarna av Kiruna. Genom Leader kan man ansöka om pengar för att genomföra sina idéer tillsammans och de senaste åren har Leaderområdet Tornedalen 2020 finansierat 39 projekt, totalt ca 34 miljoner kronor.

Var med och påverka framtiden i Tornedalen!

Ylva Ylinenpää Sannemalm, 11 maj, 2021

Kallelse till Årsmöte

Lars-Gunnar Lundström, 30 mars, 2021
Datum: Torsdagen den 22 april 2021
Tid: Kl. 11.00
Plats: Kommunhuset i Övertorneå, Stora sammanträdesrummet
Möjlighet att medverka via Teams finns. Vi följer givetvis Folkhälsomyndighetens rekommendation om sammankomster som gäller vid mötesdatumet, vilket betyder att vi kan komma att begränsa antalet fysiska deltagare.

Årsstämma Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020

Dagordning enligt stadgarna

1. Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande.

2. Beslut om stämmans offentlighet.

3. Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd.

4. Val av ordförande, sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare, för föreningsstämman.

5. Styrelsens berättelse över det gångna räkenskapsåret och fastställande av denna.

6. Revisorernas berättelse.

7. Fastställande av resultat- och balansräkning.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust.

10. Beslut om medlemsavgift.

11. Beslut om arvoden till styrelse.

12. Av styrelsen tillika LAG hänskjutna frågor till stämman.

13. I stadgeenlig ordning inkomna ärenden och motioner.

14. Val av ordförande för 2 år.

15. Val av 5 styrelseledamöter tillika LAG-ledamöter för två år.

16. Val av 5 ersättare för 2 år.

17. Val av 4 personer till valberedning för 1 år, därav en sammankallande.

18. Övriga frågor.

19. Mötets avslutande.

Övriga årsmötes handlingar kan rekvireras från Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 kansli, en vecka före årsmötesdagen. Handlingarna finns tillgängliga i möteslokalen.

Medverkan på plats anmälan senast 2021-04-19 till: ylva@fisketornedalen.se (meddela eventuell matallergi vid anmälan)

Medverkan via Teams anmälan senast 2021-04-19 till:ylva@fisketornedalen.se Årsmöteshandlingar och inloggningsuppgifter sänds ut via e-post.

Kontakta gärna Lars-Gunnar eller Ylva för eventuella frågor.

Lars-Gunnar Lundström, info@fisketornedalen.se, 070-205 91 33

Ylva Ylinenpää Sannemalm, ylva@fisketornedalen.se

Områdeskarta


karta

Om Fiskeområde Tornedalen Haparanda Skärgård 2020


Vi är ett leaderområde där kommunerna Kiruna, Pajala, Övertorneå och Haparanda ingår. Nu kan föreningar, organisationer och företag söka stöd till projekt som utvecklar landsbygden genom Leadermetoden. Du som ser möjligheter med att utveckla vårt område med fisket som resurs kan söka projektstöd.

Aktiviteter genomförs i 4 insatsområden

• Samverkan och kommunikation
• Hållbar användning och utveckling av resurser
• Utveckling av nya ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara varor och tjänster samt ny kompetens med vattenområdets resurser som bas
• Utveckling av marknad, information och tillgänglighet

Information om ansökan


Ansökan ska göras elektroniskt via Jordbruksverkets e-tjänst för att söka företags- och projektstöd. Den som söker stödet behöver fylla i kontaktuppgifter, svara på frågor om projektets innehåll med mera. Var noga med att kontrollera om det behövs en fullmakt.
Komma igång Skriva ansökan Genomföra Avsluta