Nyheter

Inbjudan till Årsstämma Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020

Ylva Ylinenpää Sannemalm, 5 april, 2023

Datum: Torsdagen den 20 april 2023

Tid: 10.00

Plats: Folkets hus, Pajala

Möjlighet att medverka via Teams finns

Vi bjuder på lunch efter Leader Tornedalen 2030:s årsstämma. ca kl 12.

Dagordning enligt stadgarna

1.   Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande.

2.   Beslut om stämmans offentlighet.

3.   Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd.

4.   Val av ordförande, sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare, för föreningsstämman.

5.   Styrelsens berättelse över det gångna räkenskapsåret och fastställande av denna.

6.   A) Godkännande av revisor.

      B) Revisorernas berättelse.

7.   Fastställande av resultat- och balansräkning.

8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9.   Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust.

10. Beslut om medlemsavgift.

11. Beslut om arvoden och reseersättning till styrelsen.

12. Av styrelsen tillika LAG hänskjutna frågor till stämman.

13. I stadgeenlig ordning inkomna ärenden och motioner.

14. Val av ordförande för 2 år.  

15. Val av 5 styrelseledamöter tillika LAG-ledamöter för två år.

16. Val av 5 ersättare för 2 år.

17. Val av 4 personer till valberedning för 1 år, därav en sammankallande.

18. Avslutande av föreningen Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 under år 2023.

19. Övriga frågor.

20. Mötets avslutande.

Övriga årsmöteshandlingar kan rekvireras från Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020:s kansli, en vecka före årsmötesdagen. Handlingarna finns tillgängliga i möteslokalen.

Medverkan på plats, anmälan senast 2023-04-17 till: ylva@fisketornedalen.se  (meddela eventuell matallergi)

Medverkan via Teams anmälan senast 2023-04-17 till: ylva@fisketornedalen.se  Årsmöteshandlingar och inloggningsuppgifter sänds ut via e-post.

Kontakta gärna Lars-Gunnar eller Ylva för eventuella frågor.

Lars-Gunnar Lundström, info@fisketornedalen.se, 070-205 91 33

Ylva Ylinenpää Sannemalm, ylva@fisketornedalen.se

Pröva på sikhåvning!

Ylva Ylinenpää Sannemalm, 18 november, 2022

“Vad spännande att sänka ner håven i forsen! Finns siken i håven när jag lyfter upp den ur vattnet?”

En grupp tyskar på studiebesök fick sig många leenden och skratt när de provade på sikhåvning i Kukkolaforsen.

Återställning av lekbottnar

Lars-Gunnar Lundström, 14 november, 2022

Nu har vi avslutat vårt projekt där vi skapat 126 lekbottnar i 7 olika vattendrag i Pajala och Övertorneå.

De aktuella vattendragen är: Merasjoki 32 st Pajala, Leipiöjoki 13 st Pajala, Porooja 1 st Pajala, Nuuksuoja 5 st Pajala, Koinujoki 14 st Pajala, Junojoki 11 st Pajala, Aareajoki 8 st Pajala, Jalooja 5 st Pajala, Pentäsjoki 6 st Övertorneå, Puostijoki 14 st Övertorneå, Armasjoki 17 st Övertorneå. Totalt 126 st.

Vi vill även tacka Länsstyrelsen Norrbotten som medfinansierat projektet via det statliga fiskevårds bidraget.  Ett stort tack till Fiskmiljö Nord AB för ett professionellt utfört arbete!