Nyheter

Följ laxvandringen i Tornälv 2019

Lars-Gunnar Lundström, 10 juni, 2019

LUKE i Finland har en laxräknare vid Kattilakoski norr om Övertorneå. Följ den dagliga statistiken på länken: https://www.luke.fi/sv/om-naturresurser/fiskar-och-fiskerinaring/fiskresurserna/lax/uppfoljning-av-vandringslax-i-torne-och-simo-alvar/

OFFERTFÖRFRÅGAN Fiskefilmer 2019

Ylva Ylinenpää Sannemalm, 7 maj, 2019

Informations-/presentationsfilmer för Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020

Bakgrund

Fiskeområde Tornedalen Haparanda Skärgård 2020 är en ideell förening med uppgift att utveckla och stärka landsbygden genom Leadermetoden i Haparanda, Övertorneå, Pajala och Kiruna kommuner.
Fiskeområdet har en totalbudget på 17,3 miljoner kronor under programperioden fram till 2023. Verksamheten bygger på partnerskap mellan ideell, offentlig och privat sektor. Finansieringen kommer från EUs Fiskerifond, staten, kommuner, privata näringsidkare och ideella krafter.

Föreningar, organisationer, kommuner och företag kan söka stöd till projekt som utvecklar landsbygden. De som ser möjligheter med att utveckla området med fisket som resurs kan söka projektstöd. Vi har fyra insatsområden inom vilka stöd kan beviljas:

 • Samverkan och kommunikation
 • Hållbar användning av resurser
 • Utveckling av nya ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara varor

och tjänster samt ny kompetens med vattenområdets resurser som bas

utveckling av marknad, information och tillgänglighet.

Filmer

Föreningen driver ett eget projekt som heter ”Torneälvens vattendistrikt i samverkan”. Projektet ska stärka samarbete mellan olika fiskeaktörer i området; yrkesfiskare, turist- och fritidsfiskare. Projektet ska också hjälpa till med att utveckla områdets fiskerelaterade produkter; restauranger, fisketurism och fiskekultur.

En viktig del i projektet är att människor ska hitta till de olika utbuden som finns; restauranger med lokala fiskrätter, var man kan köpa fiskekort, de olika fiskeområdenas karaktär och särprägel, var man kan bo och hyra båtar t ex. Var man kan fiska olika fiskarter, olika årstiders fiske e t c.

För att kunna visa områdets många fiskemöjligheter ska korta filmer, förslagsvis 8 st, tas fram som synliggör förutsättningar för sport- och yrkesfiske längs Torneälven med biflöden och sjöar i Kiruna, Pajala, Övertorneå och Haparanda kommuner, inklusive skärgården.

Offerten

Nedan de ska-krav som måste uppfyllas i offerten:

 • Filmerna ska spegla alla årstider inom fiske.
 • Filmerna ska kunna spridas på sociala medier; t ex Youtube, Insta och användas som presentationer/bakgrundsfilm på olika arrangemang som Fiskeområdet anordnar.
 • Filmerna får gärna vara av karaktären ”hur vackert det är”, ”hur enkelt det är”, ”hur roligt det är” och ”kom till Tornedalen”, de ska i första hand visa områdets unika värden.
 • Filmerna ska visa fiske i älvar, sjöar, fjäll och hav.
 • Filmerna ska visa isfiske, något slags traditionellt fiske ex håvning, notdragning (fiske som kanske är på utdöende) flugfiske, fiske i fjällen, mete, haspelfiske, yrkesfiske i havet.
 • Filmerna ska visa fiskemöjligheter för barn, kvinnor, män och helst också för funktionsnedsatta.
 • Filmerna ska inte marknadsföra enskilda företag.
 • Filmerna får inte vara för långa, mellan 1-2 minuter var.
 • Filmerna ska levereras sändningsfärdiga med fullständiga rättigheter för Fiskeområde Tornedalen.
  Slutleverans av samtliga filmer ska helst ske senast 2019-12-31, i offerten anger ni datum för er beräknade slutleverans.
  Filmerna kan bestå av befintligt material som ni redan har, befintligt kombinerat med helt nytt material, eller endast nytt material. Beskriv detta i er offert.
  OBS! Vår maximala budget för detta filmuppdrag är 300 000 kronor.

Vi kommer att värdesätta kreativitet och kompetens och att hela det geografiska området med olika årstider visas när vi utvärderar offerter. Offerten ska svara på dessa frågor:

 • Hur ser er idé ut för att genomföra uppdraget?
 • Varför vill ni göra det här projektet?
 • Vad har ni för erfarenhet av liknande? (Prov på det ni gjort/länkar till tidigare produktion kan skickas med offerten)
 • Vad har ni för referenser? Namn och kontaktuppgifter till dessa, vi kan komma att kontakta givna referenter under utvärderingen av anbud.
 • Offerten, där moms ska ingå, skickas i ett förslutet kuvert, märkt ”Offert Film Fiskeområde Tornedalen” till Jan Ekström, Inköps-enheten, Kiruna Kommun, 981 85 KIRUNA. SENAST 3 juni 2019. Offerten kan vara på papper, minnessticka, SD-kort eller Cd-skiva.
 • För uppdraget krävs att uppdragstagaren innehar F-skattsedel samt själv står för all nödvändig utrustning och kringkostnader för att producera filmerna.
 • Ersättning för uppdraget utbetalas med 50 % vid tidpunkten för ingående av avtal, resterande villkor för ersättning för uppdraget regleras vid avtalets ingående.

OBSERVERA! Tid för att lämna anbud är förlängd t o m 2019-06-03.

Förtydligande om leverans av filmer:

Vi avtalar om leveranstid med den anbudsgivare som får uppdraget.

Helst vill vi få filmerna innan 2019-12-31 men senare leverans, under våren 2020,  kan komma i fråga beroende på vilket upplägg leverantören har.

För mer information om förfrågningsunderlaget kontakta:

Birgit Niva, ordförande Fiskeområdet; mejl birgit@nivagarden.se , tel 070-258 59 10
Birgitta Isaksson, vice ordförande; mejl birgitta.isaksson@kiruna.se ,tel 070-605 68 42
Agneta Heikki; styrgrupp; mejl ailovikka@hotmail.com
Isac Höggren; projektledare; mejl isac@fisketornedalen.se, tel 070-269 38 20

 

Styrelsen för Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020

Lars-Gunnar Lundström, 30 april, 2019

Under förra veckan hade föreningen årsstämma i Vittangi. Följande valdes in i styrelsen.

Följande ledamöter valdes för 2 år.

Ordförande Birgit Niva, Haparanda privat sektor

Vice ordförande Birgitta Isaksson Kiruna, offentlig sektor

Kassör Agneta Heikki Pajala, privat sektor

Ulrika Hammarström Pajala, offentlig sektor

Roland Haapalahti Övertorneå, ideell sektor

Leif Taavola Övertorneå, ideell sektor

Följande personer valdes för 1 år.

Per-Arne Kerttu Haparanda, offentlig sektor

Jenny Söderström Kiruna, privat sektor

Följande ledamöter har 1 år kvar i styrelsen.

Bengt-Olov Innala Haparanda, privat sektor

Rickard Lantto Kiruna, ideell sektor

Mattias Spolander Haparamda, privat sektor

Följande ersättare valdes för 2 år.

Rolf Hagebjörk Kiruna, ideell sektor

Nina Pörhölä Haparanda, offentlig sektor

Följande ersättare valdes för 1 år.

Tomas Mörtberg Övertorneå, offentlig sektor

Leif Gramner Pajala, offentlig sektor

En post som ersättare har inte tillsatts vid årsstämman pga sent avhopp. Valberedningen inkommer med förslag till nästa LAG möte.

Följande valberedare valdes för 1 år.

Lena Jatko Pajala, privat sektor (sammankallande)

Ann-Christin Samuelsson Kiruna, offentlig sektor

Sven Danell Haparanda, ideell sektor

Stig Kerttu Övertorneå, offentlig sektor

 

Projekt - Torneälvens vattendistrikt i samverkan

Projekt - Mera lek i Tornedalen

Facebookflöde

Fiskeområde Tornedalen
Fiskeområde Tornedalen13 juli, 2019
Kom och träffa Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård på Materengi marknad, snacka bland annat fiskeappen.se #fiskeappen
Fiskeområde Tornedalen
Fiskeområde Tornedalen13 juli, 2019
Idag kom en fråga om vad man ska göra om man hittar död/skadad lax i våra älvar.
Via sidan nedan kan man rapportera in fynd av död och sjuk fisk. (alla sorters fisk)

Väldigt enkelt!! Det går även att skicka bilder på den döda/sjuka fisken:

https://rapporterafisk.sva.se/

https://www.sva.se/djurhalsa/fisk/rapportera-fisk
Isac Nils Höggren
Isac Nils Höggren25 juni, 2019
Välkommen till testversionen och ge feedback på vår nya fiskeapplikation fiskeappen.se
Hämta appen direkt genom din webläsare
Upptäck nu www.fiskeappen.se
Fiskeområde Tornedalen
Fiskeområde Tornedalen25 juni, 2019
Välkommen till testversionen och ge feedback på vår nya fiskeapplikation fiskeappen.se
Hämta appen direkt genom din webläsare
Upptäck nu www.fiskeappen.se
Börje Rytiniemi
Börje Rytiniemi25 juni, 2019
Projektet Fisketurism i Jänkisjärvi pågår för fullt. Idag förstärktes den framtida handikappanpassade sträckan med pålar.
Börje Rytiniemi
Fiskeområde Tornedalen
Fiskeområde Tornedalen15 juni, 2019
Torneälvens källflöde, Torne Träsk, just nu. +20 grader, ljumma sommarvindar.

Områdeskarta


karta

Om Fiskeområde Tornedalen Haparanda Skärgård 2020


Vi är ett leaderområde där kommunerna Kiruna, Pajala, Övertorneå och Haparanda ingår. Nu kan föreningar, organisationer och företag söka stöd till projekt som utvecklar landsbygden genom Leadermetoden. Du som ser möjligheter med att utveckla vårt område med fisket som resurs kan söka projektstöd.

Aktiviteter genomförs i 4 insatsområden

• Samverkan och kommunikation
• Hållbar användning och utveckling av resurser
• Utveckling av nya ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara varor och tjänster samt ny kompetens med vattenområdets resurser som bas
• Utveckling av marknad, information och tillgänglighet

Information om ansökan


Ansökan ska göras elektroniskt via Jordbruksverkets e-tjänst för att söka företags- och projektstöd. Den som söker stödet behöver fylla i kontaktuppgifter, svara på frågor om projektets innehåll med mera. Var noga med att kontrollera om det behövs en fullmakt.
Komma igång Skriva ansökan Genomföra Avsluta