Nyheter

Offertförfrågan

Ylva Ylinenpää Sannemalm, 20 juni, 2022

2022-06-16

Offertförfrågan återställning av lekbottnar i vattendrag 2022

Återställning av lekbottnar i vattendrag i Övertorneå och Pajala kommuner.

Bakgrund

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 är en ideell förening med uppgift att utveckla och stärka landsbygden genom Leadermetoden i Haparanda, Övertorneå, Pajala och Kiruna kommuner.

Verksamheten bygger på partnerskap mellan ideell-, offentlig- och privat sektor. Finansieringen kommer från europeiska havs och fiskerifonden, staten, kommuner och ideella krafter. Föreningen driver sedan 2022-06-01 ett eget projekt som heter ”Tornedalens lekplatser”. Projektet ska bland annat öka reproduktion av fisk, främst laxöring samt harr.

Uppdraget avser återställningsarbeten enligt följande:

Pajala kommun:

 • Koinujoki = 14 st lekplatser
 • Kurkkiojoki = 11 lekplatser
 • Aareajoki = 13 st lekplatser
 • Leipiöjoki, Porooja, Nuuksujoki = 13 st lekplatser
 • Merasjoki = 38 st

Vid återställning av lekbottnar i Merasjoki ska elever från Fiskeguideutbildningen i Kiruna erbjudas möjlighet att medverka för att få insikt i Hartijoki-metoden.

Övertorneå kommun:

 • Puostijoki, Armasjoki = 16 st
 • Pentäsjoki = 6 st

Vi kommer att värdesätta kompetens inom Hartijoki-metoden samt lokal kännedom när vi utvärderar offerterna. Offerten ska besvara nedanstående frågor:

 • Hur ser er idé ut för att genomföra uppdraget?
 • Hur flexibla är ni för att genomföra uppdraget med kort varsel? 
 • Vad har ni för referenser? Bifoga namn och kontaktuppgifter till dessa.
 • Priset inkluderar således alla med uppdraget förenade kostnader såsom kostnader för personal, administration, ev hyra av lokal, traktamente, resor, förbrukningsmaterial m m.
 • Påskyndat upphandlingsförfarande tillämpas då uppdraget skall ske säsongen 2022!
 • I offerten anges pris med moms, offerten skickas i ett slutet kuvert, märkt ”Tornedalens lekplatser” till Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020, Matarengivägen 15, 957 31 Övertorneå senast 1 juli 2022.
 • För uppdraget krävs att uppdragstagaren innehar F-skattsedel.
 • Ersättning för uppdraget utbetalas efter godkända delmål.
 • Slutleverans ska ske senast 2022-11-30.
 • Efter genomfört uppdrag skall dokumentation om utförda insatser överlämnas till uppdragsgivaren.

För mer information om förfrågningsunderlaget kontakta projektledare Lars-Gunnar Lundström, mail info@fisketornedalen.se eller mobil 070-205 91 33.

Erämessut Rihimäki

Lars-Gunnar Lundström, 17 juni, 2022

9-12 juni var Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård med på Erämessut i Riikimäki. Det är Finlands största Jakt- och fiskemässa som besöktes av ca 30 000 personer.

Intresset från finska sportfiskare att fiska i Tornedalen har ökat kraftigt under 2022 och kommer förmodligen att öka även under 2023. En av orsakerna är att Tana älv är stängd för sportfiske.

Många av dom vi pratade med på mässan hade avvaktat utvecklingen i Tana älv vilket gjort att dom missat denna fiskesäsong. Om förhållandena i Tana älv inte förändras till kommande säsong kommer många sportfiskare från Finland att boka fiske i Torneälv och biflöden.

Det kommer att ställa stora krav på besöksnäringen i vårt område. Antalet gästnätter ökar, efterfrågan på båt uthyrning kommer att öka m.m.

Vilken ökning kan vi förvänta oss under 2023? Bara i Tana älv på finska sidan säljs 33 000 dygns fiskekort till ca 8 000 fiskare! Hur många av dessa kommer att välja Torneälven med biflöden är naturligtvis osäkert men huvuddelen av de vi pratade med på mässan uppgav att om Tana älv är stängd är det naturliga valet Torneälven!

Kallelse till årsstämma

Ylva Ylinenpää Sannemalm, 4 april, 2022

Datum: Torsdagen den 21 april 2022
Tid: Kl. 10.30
Plats: Kulturens Hus i Kiruna. Möjlighet att medverka via Teams finns.

Beslut angående kommande Leaderperiod tas på Tornedalen 2020:s årsstämma som hålls i direkt anslutning till denna stämma. Vi bjuder på lunch efter Tornedalen 2020:s årsstämma.

Årsstämma Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020

Dagordning enligt stadgarna

1. Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande.

2. Beslut om stämmans offentlighet.

3. Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd.

4. Val av ordförande, sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare, för föreningsstämman.

5. Styrelsens berättelse över det gångna räkenskapsåret och fastställande av denna.

6. Revisorernas berättelse.

7. Fastställande av resultat- och balansräkning.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust.

10. Beslut om medlemsavgift.

11. Beslut om arvoden och reseersättning till styrelsen.

12. Av styrelsen tillika LAG hänskjutna frågor till stämman.

13. I stadgeenlig ordning inkomna ärenden och motioner.

14. Val av ordförande för 2 år. (Nuvarande ordförande vald för mandatperioden 2021-2022)

15. Val av 5 styrelseledamöter tillika LAG-ledamöter för två år.

16. Val av 5 ersättare för 2 år. (4 ersättare valda för mandatperioden 2021-2022. Fyllnadsval för en ersättare).

17. Val av 4 personer till valberedning för 1 år, därav en sammankallande.

18. Avslutande av föreningen Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 under år 2023.

19. Övriga frågor.

20. Mötets avslutande.

Övriga årsmöteshandlingar kan rekvireras från Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020:s kansli, en vecka före årsmötesdagen. Handlingarna finns tillgängliga i möteslokalen.

Medverkan på plats, anmälan senast 2022-04-19 till: ylva@fisketornedalen.se  (meddela eventuell matallergi)

Medverkan via Teams anmälan senast 2022-04-19 till: ylva@fisketornedalen.se  Årsmöteshandlingar och inloggningsuppgifter sänds ut via e-post.

Kontakta gärna Lars-Gunnar eller Ylva för eventuella frågor.

Lars-Gunnar Lundström, info@fisketornedalen.se, 070-205 91 33

Ylva Ylinenpää Sannemalm, ylva@fisketornedalen.se

Områdeskarta


karta

Om Fiskeområde Tornedalen Haparanda Skärgård 2020


Vi är ett leaderområde där kommunerna Kiruna, Pajala, Övertorneå och Haparanda ingår. Nu kan föreningar, organisationer och företag söka stöd till projekt som utvecklar landsbygden genom Leadermetoden. Du som ser möjligheter med att utveckla vårt område med fisket som resurs kan söka projektstöd.

Aktiviteter genomförs i 4 insatsområden

• Samverkan och kommunikation
• Hållbar användning och utveckling av resurser
• Utveckling av nya ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara varor och tjänster samt ny kompetens med vattenområdets resurser som bas
• Utveckling av marknad, information och tillgänglighet

Information om ansökan


Ansökan ska göras elektroniskt via Jordbruksverkets e-tjänst för att söka företags- och projektstöd. Den som söker stödet behöver fylla i kontaktuppgifter, svara på frågor om projektets innehåll med mera. Var noga med att kontrollera om det behövs en fullmakt.
Komma igång Skriva ansökan Genomföra Avsluta