Nyheter

Nu avslutas Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020!

Ylva Ylinenpää Sannemalm, 13 november, 2023

På föreningens sista styrelsemöte i Risudden den 1 november 2023 beslutade styrelsen att lägga ner föreningen eftersom Europeiska Havs- och Fiskerifonden inte ingår i Leaders nya programperiod 2023-2027. Ordförande tackade för engagemanget genom åren och konstaterade att det har blivit många ringar på vattnet i hela Tornedalen tack vare de genomförda projekten i området. En utvärdering har tagits fram och delas ut till medfinansiärer och övriga intresserade.

Klicka på länken nedan för att komma till utvärderingen!

http://www.fisketornedalen.se/wp-content/uploads/2023/11/Utvardering-Fiskeomrade-Tornedalen-Haparanda-skargard-2020-ny.pdf

Inbjudan till Årsstämma Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020

Ylva Ylinenpää Sannemalm, 5 april, 2023

Datum: Torsdagen den 20 april 2023

Tid: 10.00

Plats: Folkets hus, Pajala

Möjlighet att medverka via Teams finns

Vi bjuder på lunch efter Leader Tornedalen 2030:s årsstämma. ca kl 12.

Dagordning enligt stadgarna

1.   Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande.

2.   Beslut om stämmans offentlighet.

3.   Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd.

4.   Val av ordförande, sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare, för föreningsstämman.

5.   Styrelsens berättelse över det gångna räkenskapsåret och fastställande av denna.

6.   A) Godkännande av revisor.

      B) Revisorernas berättelse.

7.   Fastställande av resultat- och balansräkning.

8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9.   Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust.

10. Beslut om medlemsavgift.

11. Beslut om arvoden och reseersättning till styrelsen.

12. Av styrelsen tillika LAG hänskjutna frågor till stämman.

13. I stadgeenlig ordning inkomna ärenden och motioner.

14. Val av ordförande för 2 år.  

15. Val av 5 styrelseledamöter tillika LAG-ledamöter för två år.

16. Val av 5 ersättare för 2 år.

17. Val av 4 personer till valberedning för 1 år, därav en sammankallande.

18. Avslutande av föreningen Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 under år 2023.

19. Övriga frågor.

20. Mötets avslutande.

Övriga årsmöteshandlingar kan rekvireras från Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020:s kansli, en vecka före årsmötesdagen. Handlingarna finns tillgängliga i möteslokalen.

Medverkan på plats, anmälan senast 2023-04-17 till: ylva@fisketornedalen.se  (meddela eventuell matallergi)

Medverkan via Teams anmälan senast 2023-04-17 till: ylva@fisketornedalen.se  Årsmöteshandlingar och inloggningsuppgifter sänds ut via e-post.

Kontakta gärna Lars-Gunnar eller Ylva för eventuella frågor.

Lars-Gunnar Lundström, info@fisketornedalen.se, 070-205 91 33

Ylva Ylinenpää Sannemalm, ylva@fisketornedalen.se

Pröva på sikhåvning!

Ylva Ylinenpää Sannemalm, 18 november, 2022

“Vad spännande att sänka ner håven i forsen! Finns siken i håven när jag lyfter upp den ur vattnet?”

En grupp tyskar på studiebesök fick sig många leenden och skratt när de provade på sikhåvning i Kukkolaforsen.