Nyheter

Kallelse till årsstämma

Ylva Ylinenpää Sannemalm, 4 april, 2022

Datum: Torsdagen den 21 april 2022
Tid: Kl. 10.30
Plats: Kulturens Hus i Kiruna. Möjlighet att medverka via Teams finns.

Beslut angående kommande Leaderperiod tas på Tornedalen 2020:s årsstämma som hålls i direkt anslutning till denna stämma. Vi bjuder på lunch efter Tornedalen 2020:s årsstämma.

Årsstämma Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020

Dagordning enligt stadgarna

1. Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande.

2. Beslut om stämmans offentlighet.

3. Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd.

4. Val av ordförande, sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare, för föreningsstämman.

5. Styrelsens berättelse över det gångna räkenskapsåret och fastställande av denna.

6. Revisorernas berättelse.

7. Fastställande av resultat- och balansräkning.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust.

10. Beslut om medlemsavgift.

11. Beslut om arvoden och reseersättning till styrelsen.

12. Av styrelsen tillika LAG hänskjutna frågor till stämman.

13. I stadgeenlig ordning inkomna ärenden och motioner.

14. Val av ordförande för 2 år. (Nuvarande ordförande vald för mandatperioden 2021-2022)

15. Val av 5 styrelseledamöter tillika LAG-ledamöter för två år.

16. Val av 5 ersättare för 2 år. (4 ersättare valda för mandatperioden 2021-2022. Fyllnadsval för en ersättare).

17. Val av 4 personer till valberedning för 1 år, därav en sammankallande.

18. Avslutande av föreningen Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 under år 2023.

19. Övriga frågor.

20. Mötets avslutande.

Övriga årsmöteshandlingar kan rekvireras från Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020:s kansli, en vecka före årsmötesdagen. Handlingarna finns tillgängliga i möteslokalen.

Medverkan på plats, anmälan senast 2022-04-19 till: ylva@fisketornedalen.se  (meddela eventuell matallergi)

Medverkan via Teams anmälan senast 2022-04-19 till: ylva@fisketornedalen.se  Årsmöteshandlingar och inloggningsuppgifter sänds ut via e-post.

Kontakta gärna Lars-Gunnar eller Ylva för eventuella frågor.

Lars-Gunnar Lundström, info@fisketornedalen.se, 070-205 91 33

Ylva Ylinenpää Sannemalm, ylva@fisketornedalen.se

Besök Fiska i Tornedalens “landningssida”

Lars-Gunnar Lundström, 28 februari, 2022
https://fiskaitornedalen.com

INBJUDAN/PROGRAM UTBILDNING FISKEVÄRD I TORNEDALEN!

Ylva Ylinenpää Sannemalm, 17 februari, 2022

För dig som är fiskeintresserad i Haparanda, Övertorneå och Pajala kommuner

Datum: 19 – 20 mars inkl övernattning + 4 – 5 juni 2022

Plats: Tornedalens Folkhögskola i Övertorneå

Utbildare: Jesper Larsson, JL Guidning

Arrangemanget är helt kostnadsfritt!

Lördag 2022-03-19

08.30 – Kaffe och smörgås står framdukat

09.00 – Inledning och presentation

10.00 – Fiskevärd och Fiskeguide – vad krävs och vem gör vad?                 

12.00 – Lunch

13.00 – Fisketurismen idag och vad gästerna vill ha när de kommer hit

14.00 – Eftermiddagskaffe

16.00 – Avslutning och incheckning

17.00 – Middag

Söndag 2022-03-20

08.00 – Frukost

09.00 – Fiskeregler, Fiskevård och Fisketillsyn

10.00 – Förmiddagsfika 

11.30 – Lunch

12.30 – Bilder och första intrycket – Marknadsföring

13.30 – Tornedalsappen

14.00 – Boende och mat för gästerna och vad som är exklusivt för gästerna när de kommer hit 

15.00 – Avslutning med kaffe

De två dagarna i mars består av teori, de två dagarna i juni består av praktik utomhus. Tiderna i programmet är preliminära. Välkommen med anmälan till LG Lundström senast den 4/3 2022!

OBS! Begränsat antal platser!

Mail: info@fisketornedalen.se Tel: 070-205 91 33

Områdeskarta


karta

Om Fiskeområde Tornedalen Haparanda Skärgård 2020


Vi är ett leaderområde där kommunerna Kiruna, Pajala, Övertorneå och Haparanda ingår. Nu kan föreningar, organisationer och företag söka stöd till projekt som utvecklar landsbygden genom Leadermetoden. Du som ser möjligheter med att utveckla vårt område med fisket som resurs kan söka projektstöd.

Aktiviteter genomförs i 4 insatsområden

• Samverkan och kommunikation
• Hållbar användning och utveckling av resurser
• Utveckling av nya ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara varor och tjänster samt ny kompetens med vattenområdets resurser som bas
• Utveckling av marknad, information och tillgänglighet

Information om ansökan


Ansökan ska göras elektroniskt via Jordbruksverkets e-tjänst för att söka företags- och projektstöd. Den som söker stödet behöver fylla i kontaktuppgifter, svara på frågor om projektets innehåll med mera. Var noga med att kontrollera om det behövs en fullmakt.
Komma igång Skriva ansökan Genomföra Avsluta