logo-1 EU flagga
Projekt -> Att ansöka

Vem kan söka stödet?

Organisationer, föreningar, företag och myndigheter kan söka stöd för att främja utvecklingen i leaderområdet. Observera att privatpersoner inte kan söka den här typen av stöd.

OBS! Om din organisation/förening/företag söker projekt måste ni även vara medlemmar i föreningen. Se under “Om Fisketornedalen” och underrubriken “Bli Medlem”

 

Vad går att söka stöd för?

Det går att söka stöd för projekt som bidrar till att uppnå målen i Strategin för Fiskeområde Tornedalen Haparanda Skärgård 2020

 

Vilka utgifter ger rätt till stöd?

Stöd får lämnas till kostnader som är kopplade till aktiviteter t.ex. material, löner, resor, konsultarvoden etc.

 

Hur mycket stöd kan projekten beviljas?

Stödnivån kan variera. LAG kan bevilja upp till 100 procent av stödberättigade utgifter till organisationer, föreningar eller myndigheter. Projektet ska vara till nytta för en bredare allmänhet eller skapa förutsättningar för företagsutveckling, information, kunskap, service och tillgänglighet, ekologisk fiskevård eller höja fiskeresursens attraktivitet.

LAG kan bevilja upp till 70 procent av stödberättigade utgifter för projekt som endast gynnar enskilda företag eller ett fåtal samarbetande företag.

 

Hur ansöker jag?

  1. Ansök om fullmakt

Utse vem av er som ska ansvara för att fylla i ansökan och ansök om fullmakt hos Jordbruksverket. Personen behöver vara firmatecknare för er förening/organisation, eller ha en fullmakt av firmatecknaren. Ni kommer även att behöva skicka med ett protokoll som visar vem som är firmatecknare.

Så snart du har blivit registrerade av Jordbruksverket, kan du logga in på Jordbruksverkets ”Mina sidor” och påbörja ansökningsprocessen.

 

2. Steg 1 ansökan

Mina sidor

Logga in med t.ex. Mobilt bank-id

Vänster sida. E-tjänster inom Mina sidor

Vänster sida: Stöd inom lokalt ledd utveckling

Gör ansökan om stöd till lokalt ledd utveckling steg ett:

Jordbruksverkets hemsida

Du kommer att få svara på några frågor; Vilken är målgruppen? Vilket leaderområde söker ni stöd i? Hur mycket stöd planerar ni att söka – på ett ungefär.

Det går bra att påbörja ansökan för att göra den klar senare. Glöm inte att trycka på spara för varje flik. Skriv gärna ner er projektidé i ett worddokument och bifoga den som en bilaga till ansökan. Skriv:

  • Varför vill ni göra detta?
  • Vad är ert syfte? Vad är målet?
  • Vilka aktiviteter ska ni göra? Hur ska ni nå målet?
  • Vad handlar det om för kostnad?

Bifoga dokumentet till ansökan och sänd iväg. Ta sedan kontakt med oss på verksamhetskontoret och berätta att du nu söker stöd inom lokalt ledd utveckling. Vi kan då titta på din ansökan och ge dig stöd inför det som kommer sedan; steg två ansökan.

 

3. Förbered Steg 2 ansökan.

Ta fram ett analogt eller digitalt anteckningsmaterial och fundera över vad ni tycker passar in under följande rubriker:

Syfte

Syfte svarar övergripande på varianter av frågorna – Varför söker ni stöd? Vad är det för behov ni ska matcha?

Syftet är viktigt då projekt ska innebära att utveckling sker lokalt och innanför strategin för Fiskeområde Tornedalen Haparanda Skärgård 2020. Syftet kan vara att ni vill utveckla områdets attraktivitet, lokala engagemang och gränsöverskridande samverkan. Det kan vara att stärka innovationer, entreprenörskap och företagande genom att utveckla ny kompetens. Det kan vara att utveckla hållbar tillväxt i nya och befintliga företag med utgångspunkt i områdets fisk, fiske och fiskekultur. Det kan också vara att ordna infrastruktur runt ett fiskeområde så det blir lättillgängligare eller förbättra fisket genom fiskevård.

 

Mål

Under rubriken mål ska ni beskriva vad det är ni vill uppnå med projektet under projekttiden. Projektets mål ska hjälpa till att uppfylla visionen för Fiskeområde Tornedalen Haparanda Skärgård 2020.

Målen ska vara konkreta och uppnådda innan projekttiden är slut, t ex ”vi ska bygga ca 200 meter spång och ett vindskydd” eller ”10 nysvenskar deltar i framtagandet av nya maträtter baserade på lokal fisk” eller ”5 yrkesfiskare ska samverka för att uppnå bättre lönsamhet”. Tänk på att jämföra mot vilka mål och indikatorer som Fiskeområde Tornedalen Haparanda Skärgård 2020 vill uppnå. (Se strategin)

 

Resultat/Indikatorer

Här under ska ni beskriva vad som projektet vill uppnå på lång sikt, efter projekttidens slut. Kan vara att ”100% ökning av omsättningen på fiskekortsförsäljningen” eller ”Restauranger ökar omsättning och nyanställer x antal personer” eller ”1-2 småskalig fiskeförädlingsföretag startats”.

 

Aktiviteter

Det är viktigt att ni beskriver vad ni tänkt göra under projekttiden. Det ger oss en bra bild av projektet och är viktigt när vi ska bedöma det. Ladda gärna ner aktivitetsmallen och fyll i den då ni planerar för vilka aktiviteter som ni kommer att behöva göra i projektet. Aktiviteter som inte finns med i er projektansökan och budget kan ni inte få stöd för senare.

 

Kostnad

Det kan vara svårt att uppskatta vad projektet kommer att kosta, men för att vi ska kunna bedöma vilken typ av projektstöd ni kvalificerar er till så behöver vi en summa.

 

Efter att du/ni skickat era anteckningar, gärna via mail till verksamhetskontoret så kan vi hjälpas åt att förbereda för ansökan steg 2. Vi kommer att kontakta dig för samtal om er projektidé och hur den kan hanteras vidare. Vi behöver dessa underlag för att kunna, insatsområde och eventuellt fokusområde du ska fylla i er ansökan inom.

 

4. Steg 2 ansökan

Logga in på Jordbruksverkets e-tjänster: Startsida E-tjänster inom Mina sidor/Stöd inom lokalt ledd utveckling /Välj din tidigare gjorda Steg 1. Du kommer att få en fråga ifall du vill gå vidare till Steg 2.

Du kommer att ha färdigtryckta uppgifter från Steg 1 ansökan till Steg 2 ansökan. Frågeställningarna som du ska svara på beror på vilket insatsområde och vilken fond som passar ert projekt, det är uppgifter som du får från leaderkontoret d.v.s. vilken fond, åtgärd och insats du ska välja. Du kommer även att ha stor nytta av förberedelserna enligt ovan.

Hör gärna av dig till oss på leaderkontoret om du har frågor.

Ert projekt beslutas i Lags styrelse vid särskilda beslutsmöten utifrån beslutade urvalskriterier. LAG använder urvalskriterierna för att kunna göra en objektiv bedömning av projekten och bedöma ifall de ska gå vidare i urvalsprocessen. Projekten poängsätts och viktas enligt tabellen för urvalskriterier. (se strategin)

Länkar:
Strategi Fiskeområde Tornedalen Haparanda Skärgård 2020
Urvalskriterier för prioriteringar
Definitioner av egna indikatorer