Torneälvens Vattendistrikt i samverkan

Skriven av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 18 december, 2017

Projektägare: Fiskeområde Tornedalen Haparanda Skärgård 2020

Kontaktperson: Rickhard Lantto

Syftet med projektet är att tillgodose de behov som finns inom Leaderområdet av:

  • Samsyn av hur ett hållbart fisketryck och fångstuttag ska kunna ske för att kunna behålla livskraftiga populationer som tillfredsställer många olika behov och därmed försörjningsmöjligheter.
  • Att samla in kunskap om vad som erbjuds i området och sedan presentera det lättillgängligt så att både turismentreprenörer kan nyttja informationen samt utöka sitt nätverk och besökare får nytta av och attraheras av informationen.
  • Göra området mer känt och samtidigt sprida en positiv bild av området, från hav till fjäll. I detta ingår att sprida kunskapen om att området har fler fiskarter att fånga än lax, röding, harr och öring. Det ingår också att sprida kunskapen om att området har en oerhörd mängd fiskevatten från hav till fjäll som också kan nyttjas för fisketurister.

 

Målet med projektet är att:

  • Bygga upp en kunskapsbank av information insamlad från Leaderområdet, i syfte dels att privatpersoner ska kunna finna information och dels att aktörer i näringen ska kunna finna samverkanspartners.
  • Genomföra ett antal (6-10) nätverksträffar i form av workshops, seminarier etc.
  • Genomföra 1-3 studieresor riktade till olika segment inom fisket, t ex en för turismentreprenörer och en för yrkesfiskare.
  • Producera filmmaterial om fiske i området, för att både kunna användas till lite längre produktioner och till kortare klipp. En informationsfilm ska visas för allmänheten.

 

Finansiering

Total omfattning:   2 321 079 SEK, varav:
1 545 743 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

761 336 SEK offentlig finansiering från LAG

Privat medfinansiering:  14 000 SEK

Projektperiod: 2016-08-11– 2020-03-31

 

»

Tornedalens Vattendistrikt i samverkan blogg

Framtidens skärgård

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 15 april, 2019

Den 26:e mars anordnades konferensen ”Framtidens skärgård” av oss på Torneälvens vattendistrikt, platsen var Folkets hus ute på Seskarö. Tanken med konferensen var att ge Haparanda skärgård ett uppsving vad det gäller tankar och praktiska delar kring utveckling.

Deltagarna bestod av lokalbor från skärgården, myndigheter och entreprenörer. Under första hälften av dagen kunde vi höra olika presentationer; bland annat kommunalrådet för Haparanda stad, Sven Tornberg, som pratade om deras visioner om skärgården. Vidare lyssnade vi bland annat på Karl Lundström från SLU, som pratade om deras sälprojekt och dess innehåll om sälars föda o.s.v.

Dagen avslutades med ”skärgårdscafé”, där vi i grupper behandlade tre olika ämnen; Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård, turism i skärgården och fiske i skärgården. Utkomsten av detta var bland annat flertal olika projektförslag till Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård samt olika idéer och samverkan kring utvecklingen av både fiske och turism i skärgården.

Nationell yrkesfiskekonferens 2019

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 15 april, 2019

Den nationella yrkesfiskekonferensen arrangerades av Landsbygdsnätverket, Jordbruksverket och Länsstyrelsen Värmland på CCC i Karlstad den 31 januari och 1 februari 2019.

Tema för konferensen var värdeskapande och innovation. Hur skapar vi ökat värde, ekonomiskt och socialt, från befintliga och framtida resurser.

Från Torneälvens vattendistrikt i samverkan var vi tre representanter, projektledare Isac Höggren samt yrkesfiskarna Bengt-Olov Innala och Sven Danell. Under de två dagarna fick närvara vid flertal intressant föreläsningar om aktuellt ämne samt olika paneldebatter där vi mer utförligt fick vara aktiva med frågor. Föreläsare och paneldebattörer bestod av olika aktörer inom yrkesfiskenäringen med myndigheter, forskning och intresseorganisationer.

Läs mer på Landsbygdsnätverkets hemsida (där finns även föreläsningsmaterial) : [ http://www.landsbygdsnatverket.se/vadarlandsbygdsnatverket/verksamhetsomraden/fiskeochvattenbruk/tidigareaktiviteter/nationellyrkesfiskekonferens2019.4.1545b024168b5c4e92a619fa.html ]