OFFERTFÖRFRÅGAN Fiskefilmer 2019

Skriven av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 7 maj, 2019

Informations-/presentationsfilmer för Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020

Bakgrund

Fiskeområde Tornedalen Haparanda Skärgård 2020 är en ideell förening med uppgift att utveckla och stärka landsbygden genom Leadermetoden i Haparanda, Övertorneå, Pajala och Kiruna kommuner.
Fiskeområdet har en totalbudget på 17,3 miljoner kronor under programperioden fram till 2023. Verksamheten bygger på partnerskap mellan ideell, offentlig och privat sektor. Finansieringen kommer från EUs Fiskerifond, staten, kommuner, privata näringsidkare och ideella krafter.

Föreningar, organisationer, kommuner och företag kan söka stöd till projekt som utvecklar landsbygden. De som ser möjligheter med att utveckla området med fisket som resurs kan söka projektstöd. Vi har fyra insatsområden inom vilka stöd kan beviljas:

 • Samverkan och kommunikation
 • Hållbar användning av resurser
 • Utveckling av nya ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara varor

och tjänster samt ny kompetens med vattenområdets resurser som bas

utveckling av marknad, information och tillgänglighet.

Filmer

Föreningen driver ett eget projekt som heter ”Torneälvens vattendistrikt i samverkan”. Projektet ska stärka samarbete mellan olika fiskeaktörer i området; yrkesfiskare, turist- och fritidsfiskare. Projektet ska också hjälpa till med att utveckla områdets fiskerelaterade produkter; restauranger, fisketurism och fiskekultur.

En viktig del i projektet är att människor ska hitta till de olika utbuden som finns; restauranger med lokala fiskrätter, var man kan köpa fiskekort, de olika fiskeområdenas karaktär och särprägel, var man kan bo och hyra båtar t ex. Var man kan fiska olika fiskarter, olika årstiders fiske e t c.

För att kunna visa områdets många fiskemöjligheter ska korta filmer, förslagsvis 8 st, tas fram som synliggör förutsättningar för sport- och yrkesfiske längs Torneälven med biflöden och sjöar i Kiruna, Pajala, Övertorneå och Haparanda kommuner, inklusive skärgården.

Offerten

Nedan de ska-krav som måste uppfyllas i offerten:

 • Filmerna ska spegla alla årstider inom fiske.
 • Filmerna ska kunna spridas på sociala medier; t ex Youtube, Insta och användas som presentationer/bakgrundsfilm på olika arrangemang som Fiskeområdet anordnar.
 • Filmerna får gärna vara av karaktären ”hur vackert det är”, ”hur enkelt det är”, ”hur roligt det är” och ”kom till Tornedalen”, de ska i första hand visa områdets unika värden.
 • Filmerna ska visa fiske i älvar, sjöar, fjäll och hav.
 • Filmerna ska visa isfiske, något slags traditionellt fiske ex håvning, notdragning (fiske som kanske är på utdöende) flugfiske, fiske i fjällen, mete, haspelfiske, yrkesfiske i havet.
 • Filmerna ska visa fiskemöjligheter för barn, kvinnor, män och helst också för funktionsnedsatta.
 • Filmerna ska inte marknadsföra enskilda företag.
 • Filmerna får inte vara för långa, mellan 1-2 minuter var.
 • Filmerna ska levereras sändningsfärdiga med fullständiga rättigheter för Fiskeområde Tornedalen.
  Slutleverans av samtliga filmer ska helst ske senast 2019-12-31, i offerten anger ni datum för er beräknade slutleverans.
  Filmerna kan bestå av befintligt material som ni redan har, befintligt kombinerat med helt nytt material, eller endast nytt material. Beskriv detta i er offert.
  OBS! Vår maximala budget för detta filmuppdrag är 300 000 kronor.

Vi kommer att värdesätta kreativitet och kompetens och att hela det geografiska området med olika årstider visas när vi utvärderar offerter. Offerten ska svara på dessa frågor:

 • Hur ser er idé ut för att genomföra uppdraget?
 • Varför vill ni göra det här projektet?
 • Vad har ni för erfarenhet av liknande? (Prov på det ni gjort/länkar till tidigare produktion kan skickas med offerten)
 • Vad har ni för referenser? Namn och kontaktuppgifter till dessa, vi kan komma att kontakta givna referenter under utvärderingen av anbud.
 • Offerten, där moms ska ingå, skickas i ett förslutet kuvert, märkt ”Offert Film Fiskeområde Tornedalen” till Jan Ekström, Inköps-enheten, Kiruna Kommun, 981 85 KIRUNA. SENAST 3 juni 2019. Offerten kan vara på papper, minnessticka, SD-kort eller Cd-skiva.
 • För uppdraget krävs att uppdragstagaren innehar F-skattsedel samt själv står för all nödvändig utrustning och kringkostnader för att producera filmerna.
 • Ersättning för uppdraget utbetalas med 50 % vid tidpunkten för ingående av avtal, resterande villkor för ersättning för uppdraget regleras vid avtalets ingående.

OBSERVERA! Tid för att lämna anbud är förlängd t o m 2019-06-03.

Förtydligande om leverans av filmer:

Vi avtalar om leveranstid med den anbudsgivare som får uppdraget.

Helst vill vi få filmerna innan 2019-12-31 men senare leverans, under våren 2020,  kan komma i fråga beroende på vilket upplägg leverantören har.

För mer information om förfrågningsunderlaget kontakta:

Birgit Niva, ordförande Fiskeområdet; mejl birgit@nivagarden.se , tel 070-258 59 10
Birgitta Isaksson, vice ordförande; mejl birgitta.isaksson@kiruna.se ,tel 070-605 68 42
Agneta Heikki; styrgrupp; mejl ailovikka@hotmail.com
Isac Höggren; projektledare; mejl isac@fisketornedalen.se, tel 070-269 38 20