Kallelse till Årsmöte

Skriven av: Lars-Gunnar Lundström, 30 mars, 2021
Datum: Torsdagen den 22 april 2021
Tid: Kl. 11.00
Plats: Kommunhuset i Övertorneå, Stora sammanträdesrummet
Möjlighet att medverka via Teams finns. Vi följer givetvis Folkhälsomyndighetens rekommendation om sammankomster som gäller vid mötesdatumet, vilket betyder att vi kan komma att begränsa antalet fysiska deltagare.

Årsstämma Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020

Dagordning enligt stadgarna

1. Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande.

2. Beslut om stämmans offentlighet.

3. Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd.

4. Val av ordförande, sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare, för föreningsstämman.

5. Styrelsens berättelse över det gångna räkenskapsåret och fastställande av denna.

6. Revisorernas berättelse.

7. Fastställande av resultat- och balansräkning.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust.

10. Beslut om medlemsavgift.

11. Beslut om arvoden till styrelse.

12. Av styrelsen tillika LAG hänskjutna frågor till stämman.

13. I stadgeenlig ordning inkomna ärenden och motioner.

14. Val av ordförande för 2 år.

15. Val av 5 styrelseledamöter tillika LAG-ledamöter för två år.

16. Val av 5 ersättare för 2 år.

17. Val av 4 personer till valberedning för 1 år, därav en sammankallande.

18. Övriga frågor.

19. Mötets avslutande.

Övriga årsmötes handlingar kan rekvireras från Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 kansli, en vecka före årsmötesdagen. Handlingarna finns tillgängliga i möteslokalen.

Medverkan på plats anmälan senast 2021-04-19 till: ylva@fisketornedalen.se (meddela eventuell matallergi vid anmälan)

Medverkan via Teams anmälan senast 2021-04-19 till:ylva@fisketornedalen.se Årsmöteshandlingar och inloggningsuppgifter sänds ut via e-post.

Kontakta gärna Lars-Gunnar eller Ylva för eventuella frågor.

Lars-Gunnar Lundström, info@fisketornedalen.se, 070-205 91 33

Ylva Ylinenpää Sannemalm, ylva@fisketornedalen.se